Козметика Ретинол
Поверителност ПДФ Печат Е-мейл
Информацията, събрана от "ЕКС 22" ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. "ЕКС 22" ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, "ЕКС 22" ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от "ЕКС 22" ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.


Авторски права
Всички снимки, изображения, текстове, авторски и преводни статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права (обн., ДВ, посл. изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство, за което на нарушителите ще се търси съдебна отговорност с всички предвидени от закона средства. Екипът на сайта може да отстъпва на ползвател изключително или неизключително право да ползва създадено от него произведение при определени условия и след сключването на договор за използуване на произведението, съгласно чл. 36 от ЗАПСП .